Wykonanie audytu

„BEST SECURITY” podejmując realizację zadania polegającego na ochronie osób i mienia poprzedza zawarcie umowy i podjęcie działań operacyjnych analizą potencjalnego ryzyka związanego z bezpieczeństwem chronionego obszaru w tym zagrożeń naruszenia systemów klimatyzacji, energii i innych newralgicznych instalacji obiektu. W celu dopasowania naszego programu ochrony do Państwa organizacji pracy dokonujemy zarówno analizy zabezpieczeń technicznych wpływających bezpośrednio na działania operacyjne, jak i rozwiązań operacyjnych tj. ilości i jakości pracowników wykonujących obowiązki, planu ochrony czy potencjalnych ryzyk na danym obszarze.

WYKONANIE AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA


Podczas Audytu Bezpieczeństwa wykonamy: 

 • wizję lokalną Obiektu,
 • zapoznanie z systemami bezpieczeństwa zainstalowanymi na terenie Obiektu           (alarmowy, przeciwpożarowy, system CCTV, system kontroli dostępu),
 • zapoznanie z istniejącymi procedurami bezpieczeństwa,
 • sprawdzenie działania systemów zainstalowanych systemów bezpieczeństwa,
 • sprawdzenie poprawności działania procedur bezpieczeństwa
 • opis zastanego stanu zabezpieczenia Obiektu przed zagrożeniami,
 • propozycję ewentualnych zmian systemu bezpieczeństwa,
 • szczegółowy raport z przeprowadzonego audytu.

 

Po przeprowadzeniu pierwszego audytu bezpieczeństwa poprzedzającego przejęcie pełnienia ochrony w Obiekcie, będzie on wykonywany powtórnie raz do roku.

Ponowne przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa ma na celu wykrycie i poprawę ewentualnych braków we właściwym zabezpieczeniu Obiektu.


ZAKRES PRZEPROWADZONEGO AUDYTU


Celem przeprowadzonego audytu ochrony jest ocena aktualnego stanu zabezpieczenia Obiektu a następnie sporządzenie raportu oceniającego funkcjonowanie istniejących systemów ochronnych i przewidywanej skuteczności ich działania.

 

Podczas przeprowadzania audytu badane jest na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej Obiektu oraz udostępnionej dokumentacji zastany stan zabezpieczenia Obiektu. Audyt wykonywany jest w oparciu o: 

 • Zapoznanie z istniejącymi systemami technicznego zabezpieczenia Obiektu; system CCTV, system SSWiN, system kontroli dostępu, system ppoż., oraz ich konfiguracją,
 • Zlokalizowanie i analiza potencjalnych zagrożeń mogących wystąpić w audytywnym Obiekcie,
 • Zapoznanie się przedstawionymi procedurami bezpieczeństwa,
 • Sprawdzenie poprawności i spójności sporządzonych procedur,
 • Ocena istniejącego systemu ochrony na podstawie istniejącej dokumentacji,
 • Sprawdzenie praktyczne znajomości procedur przez osoby realizujące zadania w poszczególnych odcinkach sektorach.

TERMIN PRZEPROWADZANIA AUDYTU


Pierwszy audyt ochrony przeprowadza firma obejmująca ochronę Obiektu, następne w odstępach rocznych. 

Raport z przeprowadzonego audytu przedstawiany jest przedstawicielowi Zleceniodawcy, przedstawicielowi Zleceniobiorcy, Inspektorowi ds. ochrony Obiektu, osobom odpowiedzialnym za realizację poprawności działania systemu ochrony w poszczególnych sektorach.


RAPORT PRZEPROWADZONEGO AUDYTU


Po przeprowadzeniu wizji lokalnej sporządzany jest raport z przeprowadzonego audytu oceniający każde z badanych obszarów zawierający wnioski i wskazujący działania korygujące mające na celu minimalizację wystąpienia zdarzeń na terenie Obiektu a w następstwie zwiększenie bezpieczeństwa Obiektu.

 

Comments are closed.