„BEST SECURITY” podejmując realizację zadania polegającego na ochronie osób i obiektów poprzedza zawarcie umowy i podjęcie działań operacyjnych analizą potencjalnego ryzyka związanego z bezpieczeństwem chronionego obszaru, w tym zagrożeń naruszenia systemów klimatyzacji, energii i innych newralgicznych instalacji obiektu. W celu idealnego dopasowania programu ochrony fizycznej obiektów do Państwa organizacji pracy, przeprowadzamy audyt bezpieczeństwa obejmujący zarówno analizę zabezpieczeń technicznych wpływających bezpośrednio na działania operacyjne, jak i rozwiązań operacyjnych tj. ilości i jakości pracowników wykonujących obowiązki, planu ochrony czy potencjalnych ryzyk występujących na danym obszarze.


Jak przebiega wykonanie audytu bezpieczeństwa?


Wykonanie audytu bezpieczeństwa obejmuje:

 • wizję lokalną obiektu,
 • zapoznanie z systemami bezpieczeństwa zainstalowanymi na terenie obiektu (alarmowy, przeciwpożarowy, system CCTV, system kontroli dostępu),
 • zapoznanie z istniejącymi procedurami bezpieczeństwa,
 • sprawdzenie działania zainstalowanych systemów bezpieczeństwa,
 • sprawdzenie poprawności działania procedur bezpieczeństwa,
 • opis zastanego stanu zabezpieczenia obiektu przed zagrożeniami,
 • propozycję ewentualnych zmian systemu bezpieczeństwa,
 • szczegółowy raport z przeprowadzonego audytu.

 Pierwszy audyt bezpieczeństwa jest wykonywany jeszcze przed przejęciem obowiązków związanych z zapewnieniem ochrony obiektu. Kolejne są wykonywane regularnie, w rocznych odstępach czasu. Działanie to ma na celu wykrycie i poprawę ewentualnych braków we właściwym zabezpieczeniu terenu.


Jaki zakres obejmuje audyt?


Celem audytu ochrony jest ocena aktualnego stanu zabezpieczenia obiektu, a następnie sporządzenie raportu oceniającego funkcjonowanie istniejących systemów ochronnych i przewidywanej skuteczności ich działania. W trakcie jego przeprowadzania, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej terenu oraz udostępnionej dokumentacji jest badany zastany stan zabezpieczenia.

Audyt bezpieczeństwa jest wykonywany w oparciu o: 

 • zapoznanie się z istniejącymi systemami technicznego zabezpieczenia obiektu: system CCTV, system SSWiN, system kontroli dostępu, system ppoż. oraz ich konfiguracją,
 • zlokalizowanie i analizę potencjalnych zagrożeń mogących wystąpić w audytywnym obiekcie,
 • zapoznanie się z przedstawionymi procedurami bezpieczeństwa,
 • sprawdzenie poprawności i spójności sporządzonych procedur,
 • ocenę istniejącego systemu ochrony na podstawie istniejącej dokumentacji,

praktyczne sprawdzenie znajomości procedur przez osoby realizujące zadania w poszczególnych odcinkach sektorach.


Kiedy jest przeprowadzany audyt?


Pierwszy audyt ochrony jest przeprowadzany przez firmę obejmującą ochronę obiektu, przy czym następne są wykonywane w odstępach rocznych. 

Raport z przeprowadzonego audytu jest przedstawiany przedstawicielowi Zleceniodawcy, przedstawicielowi Zleceniobiorcy, Inspektorowi ds. ochrony obiektu, osobom odpowiedzialnym za realizację poprawności działania systemu ochrony w poszczególnych sektorach. Obejmuje on ocenę każdego z badanych obszarów, zawiera wnioski i wskazuje działania korygujące mające na celu minimalizację wystąpienia niepożądanych zdarzeń na chronionym terenie, a w następstwie zwiększenie bezpieczeństwa obiektu.