Jak często przepowadzać anallizę zabezpieczeń technicznych?

Systemy i urządzenia stanowiące zabezpieczenia techniczne służą ochronie budynków, obiektów oraz ludzi. Na rynku istnieje wiele rozwiązań i wciąż wprowadzane są innowacyjne rozwiązania, zapewniające coraz lepszą ochronę. Każda zmiana systemu powinna być jednak poddana gruntownej analizie. Jak często trzeba ją wykonywać?
Zabezpieczenia techniczne stanowią zarówno zabezpieczenia budowlano-mechaniczne (m.in. klucze i zamki, niektóre elementy architektoniczne), jak i elektroniczne (systemy przeciwpożarowe, monitoring, system sygnalizacji włamania). Rodzaj i zakres zastosowanych zabezpieczeń powinien być dobrany do konkretnego miejsca na podstawie analizy ryzyka i rodzaju zagrożeń. Określają go szczegółowe przepisy dotyczące danego typu obiektu, na przykład system zabezpieczeń muzeum opisują rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego.

Zabezpieczając obiekt, należy wykonać wstępny projekt systemu zabezpieczeń. Po wizji lokalnej trzeba ocenić ryzyko i przeanalizować, ewentualnie zmodyfikować projekt. W trakcie tworzenia projektu wykonawczego ponownie przeprowadza się ocenę ryzyka i ewentualnie zmienia się zabezpieczenia techniczne. Istotne jest, by pamiętać o tym także na etapie realizacji zabezpieczenia obiektu oraz później, na etapie eksploatacji – tu ważne jest ciągłe monitorowanie sytuacji.

W czym pomaga monitoring bezpieczeństwa obiektu?

Analiza dobranych środków powinna być prowadzona regularnie, a dane do niej powinny być zaczerpnięte z procesu ciągłego monitorowania bezpieczeństwa obiektu, wszystkich ekspertyz i audytów. Analiza zabezpieczeń technicznych ważna jest zwłaszcza wtedy, gdy zmieniają się warunki w otoczeniu, na przykład:

  • wystąpiły incydenty – włamania lub akty wandalizmu;
  • zaszły zmiany w prawie lub obowiązujących normach dotyczących zabezpieczeń danego obiektu;
  • audyt wykazał nieprawidłowości w systemach zabezpieczeń lub ich słabe punkty;
  • zaszły istotne zmiany w funkcjonowaniu firmy zajmującej się ochroną obiektu lub firmie zajmującej się konserwacją zabezpieczeń technicznych obiektu;
  • zmieniły się koszty utrzymania systemów alarmowych.

Wszystkie takie zdarzenia powinny być przeanalizowane, ponieważ stanowią podstawę do ewentualnych zmian. Należy pamiętać, że analiza powinna być przeprowadzana częściej w obiektach i systemach bardziej rozbudowanych.

No Comments Yet.

Leave a comment