Jakie uprawnienia posiada pracownik ochrony?

Coraz więcej osób decyduje się na zatrudnienie pracowników ochrony. Pracownicy ochrony pełnią ważną rolę w ochronie osób, mienia oraz utrzymaniu porządku w miejscach publicznych i prywatnych. W Polsce, uprawnienia pracowników ochrony są ściśle określone przez prawo, a ich zakres zależy od posiadanych kwalifikacji oraz rodzaju wykonywanych czynności.

Podstawowe uprawnienia pracownika ochrony

Pracownicy ochrony, aby móc legalnie wykonywać swoje obowiązki, muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz licencję. Uprawnienia te są nadawane przez Komendanta Głównego Policji po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu. Podstawowe uprawnienia pracownika ochrony obejmują między innymi możliwość sprawowania kontroli dostępu do chronionego obiektu, kontrolowanie osób wchodzących i opuszczających teren, a także monitorowanie obiektu za pomocą systemów telewizji przemysłowej.

Prawo do legitymacji i używania środków przymusu bezpośredniego

W ramach swoich obowiązków pracownik ochrony ma prawo do legitymacji osób znajdujących się na terenie chronionym oraz podejmowania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa. W tym celu pracownik ochrony może używać środków przymusu bezpośredniego, takich jak kajdanki czy pałka teleskopowa, jednak tylko w sytuacjach uzasadnionego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz mienia. Pracownik ochrony ma również prawo do zatrzymania osoby naruszającej porządek publiczny lub stwarzającej zagrożenie dla innych osób, jednak tylko do czasu przekazania sprawcy w ręce policji.

Ochrona osób i mienia

Jednym z głównych zadań pracownika ochrony jest ochrona osób przed różnego rodzaju zagrożeniami oraz ochrona mienia. W tym zakresie pracownik ochrony może podejmować różne działania, takie jak patrolowanie terenu, sprawdzanie stanu technicznego urządzeń zabezpieczających czy reagowanie na sytuacje awaryjne. Ponadto pracownik ochrony ma prawo do udzielania pierwszej pomocy oraz wezwania odpowiednich służb ratunkowych w przypadku zaistnienia zagrożenia dla życia lub zdrowia osób znajdujących się na chronionym terenie.

No Comments Yet.

Leave a comment