Jakie wymagania należy spełnić, aby zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony?

Praca ochroniarza bywa niezwykle wymagająca, odpowiedzialna i stresująca. Osoby, które chcą stawić czoła takiemu wyzwaniu zawodowemu, muszą nie tylko wyróżniać się sprawnością fizyczną i odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, ale przede wszystkim powinny mieć stosowne kwalifikacje. W naszej firmie pracują wyłącznie ochroniarze z doświadczeniem, umiejętnościami i stosownymi kompetencjami. Są oni wpisani na specjalną listę i mają pozwolenia na użycie broni palnej. To właśnie dzięki temu możemy zapewnić naszym Klientom usługi na najwyższym poziomie. W tym wpisie wyjaśniamy, jakie wymagania trzeba spełnić, by móc zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony.

Kto może zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony?

Kwalifikowanym pracownikiem ochrony może zostać osoba, która ma obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Oprócz tego konieczne jest spełnienie następujących warunków:

  • ukończone 21 lat,
  • ukończone co najmniej gimnazjum lub ośmioletnia szkoła podstawowa,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • osoba taka nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, nie może też toczyć się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
  • osoba, która chce zostać pracownikiem ochrony, musi posiadać nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji,
  • zdolność fizyczna i psychiczna pozwalająca na wykonywanie zadań w tym zawodzie (potwierdzenie orzeczeniami lekarskimi i psychologicznymi),
  • przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Wszystkie kwestie dotyczące wymagań stawianych przed kwalifikowanymi pracownikami ochrony regulowane są przez art. 26 Ustawy o ochronie mienia z dn. 22 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2021.1995 t.j.) Ochroniarze spełniający te warunki mogą zostać wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

No Comments Yet.

Leave a comment